Antypolski plan Bermana

Referat Żyda Jakuba Bermana wygłoszony w kwietniu 1946 r. nie jest zbytnio znanym w świadomości Polaków dokumentem. Szkoda, bo przedstawia on bardzo dobrze pogardliwe podejście żydowskich komunistów do Polski jak i Polaków, ale zarazem daje obraz społeczności dobrze zorganizowanej i mocno zdeterminowanej w dążeniu do realizacji własnych celów kosztem obywateli Polski.

Nie dziwiłoby mnie, gdyby to podejście było reprezentowane przez jawnych wrogów, ale nie przesadzę chyba pisząc, że to Polska i Polacy byli jednymi z największych w historii przyjaciółmi Żydów – pozwolili osiedlić się na terenach Rzeczpospolitej kiedy inni ich przepędzali, pozwalając na bogacenie a w chwili próby z narażeniem życia własnego i swoich najbliższych starali się uratować od śmierci z rąk Niemców, którzy realizowali chorą krwawą swojego wodza. Żydzi mieli się w Polsce dobrze (i wygląda, że coraz lepiej), a w podzięce za ogólne dobro jakie ich spotkało tutaj postanowili zagarnąć polską ziemię dla siebie a Polaków sprowadzić do roli sług swoich, która to prawda wypływa także z przesłania Jakuba Bermana.

Jakub Berman
Jakub Berman (1901-1984)

Jakub Berman przedstawił obszerny komentarz dotyczący stosunków polsko-żydowskich, ale także działań środowisk żydowskich poza granicami Polski. Przedstawił tym samym szczegółowy antypolski plan dla Polski, który można streścić w następujących punktach:

  1. Zatajanie informacji o swoim pochodzeniu
  2. Przejmowanie instytucji państwowych podstępem – kierowanie zza pleców Polaków wystawionych na pierwszą linię
  3. Sianie propagandy o własnej nieistotności w życiu politycznym Polski i urabianie za pomocą przejmowanych mediów (prasa, media, film) społeczeństwa polskiego w kierunku światopoglądu będącego im na rękę
  4. Opanowanie najważniejszych elementów dającymi kontrolę de facto nad wojskiem
  5. Opanowanie ministerstw kluczowych dla suwerenności Polski – polityka i handel zagraniczny, finanse, przemysł, sądownictwo itp.
  6. Osiedlanie Żydów na terenach Polski wg korzystnego dla siebie planu począwszy od większych miast
  7. Szkolenie przyszłych kadr w nowo tworzonych ośrodkach przemysłowych i rolniczych
  8. Antysemityzm jako zdrada główna – niszczenie niewygodnych osób za pomocą fałszywych oskarżeń o antysemityzm
  9. Praca nad zwycięstwem i ugruntowaniem komunizmu w świecie
  10. Cierpliwe oczekiwanie na sukces realizując powyższe

Co wynika z tego planu? A no to, że żydokomuna pokroju Bermana to zakłamana, podstępna, chora na władzę grupa osób mająca w pogardzie nie-Żydów. Żadna nowina szczególnie dla tych, którzy co nieco orientują się w naukach Talmudu. Tutaj doskonale widać jak wielki wpływ na stosunek do innych ma wiara, czy wyznawana religia – chrześcijaństwo reprezentuje zupełnie inne podejście do stosunków międzyludzkich, ale także każe inaczej postrzegać nas samych. Żydom bliżej mentalnie do nazistów, którzy uważali się rasę panów, których wręcz “moralną” powinnością jest sprawowanie rządów nad “hołotą”.

Poza tym, rzuca się także w oczy, że byli zdeterminowani do działania na rzecz wprowadzania światowego komunizmu. Karol Marks – twórca jednej z koncepcji komunizmu – także był pochodzenia żydowskiego, a więc idea jest bardzo bliska dla tej grupy. Berman i jego towarzysze oczywiście nie mieliby siły przebicia w Wolnej Polsce, ale zdrada Polski przez Zachód w Jałcie i oddanie nas pod kuratelę ZSRR dało im niepowtarzalną szansę na wdrożenie antypolskiego planu, którego realizacja trwa do dziś na najwyższych szczeblach państwowych.

Schemat działania, jaki przedstawił Berman ma jednak charakter dość uniwersalny i na przestrzeni lat da się zauważyć analogiczne działania w innych krajach. Wygląda, że ostatnio realizacja takich działań pokazała upadek USA – zobrazowany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi i brakiem działań amerykańskich elit ku odrzuceniu ich wyniku i ukaraniu osób zarówno odpowiedzialnych za niedopatrzenia, ale i takich świadomie działających na rzecz zniszczenia kraju Amerykanów. Świadczy to o przesiąknięciu wszystkich kluczowych elementów państwowych i służb USA ludźmi zarażonymi wizją komunistycznego gułagu światowego, w którym każda sekunda ludzkiego życia znajduje się pod kontrolą, a dominującym uczuciem jest strach – bo taka masa jest łatwiejsza w zarządzaniu przez grupkę równiejszych – tych “słusznych”.

Żydzi są bardzo samolubni. Nie obchodzi ich ilu Estończyków, Łotyszy, Polaków, Jugosłowian czy Greków zostało zamordowanych lub wysiedlonych, liczą się tylko Żydzi których należy szczególnie traktować. Dajcie im fizyczną, finansową lub polityczną siłę a natychmiast zapominają jak ich traktowano i postępują w podobny sposób wobec innych.

Harry Truman, 33 prezydent Stanów Zjednoczonych

Poniżej treść referatu Bermana:

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – (obecnie Dzierżoniów). W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.

Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą, mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.

Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.

Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.

Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730. Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska, dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głownie w centrach kraju.

Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, ze obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie. Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszy zagranicznych i państwowych.

Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

powyższy Tekst TAJNEGO REFERATU żyda Jakuba Bermana WYGŁOSZONY został W KWIETNIU 1946 R.

Zobacz także:
Deklaracja UE ws. antysemityzmu z grudnia 2020 r. – analiza
Wynarodowienie Polski z Polaków – plan Jakuba Bermana, realizowany nieprzerwanie

Udostępnij: